top of page

TERMS & CONDITIONS

תקנון ותנאי שימוש באתר

אנחנו מברכות את הגולשים באתר האינטרנט של סטודיו trae ("האתר"). האתר משמש כאתר תדמית ואתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרי הסטודיו.

 

מבוא:

הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה. תקנון זה מהווה את הבסיס לשימוש באתר, והוא מסדיר באופן בלעדי את היחסים המשפטיים בין הסטודיו לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש באתר או במידע המצוי בו ("הגולש").

"הסטודיו" בתקנון זה – הינו סטודיו trae ו/או כל מי מטעמו.

"פעולה" בתקנון זה הינה – עיון באתר ו/או ביצוע פעולות אחרות בו בהתאם לאפשרויות השונות באתר ובכלל זה כל פעולה המתבצעת לשם קניית מוצר/ים המוצעים למכירה באתר. 

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לכל המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בלשון יחיד אף ברבים במשמע וכן להיפך.

השימוש באתר מיועד לבעלי כשירות משפטית מעל גיל 18 בלבד. פעולה של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס. 

הסטודיו שומר את הזכות לעדכן את התקנון ותנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתו וללא צורך במסירת הודעה כלשהי. תוקפו של השינוי כאמור - מרגע פרסומו באתר.

גלישה באתר: 

הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש. 

שימוש באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה ע"י האתר, מהווה את הסכמתך ללא כל הגבלה או הסתייגות לתנאים הכלולים בתקנון זה, ולכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

גולש באתר ייחשב כמי שנתן את הסכמתו לכך שפרטיו, ככל שנרשם, וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע או יגיע לידי הסטודיו, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של סטודיו או מי מטעמו, ככל שזה נדרש על-פי דין, וכי השימוש שייעשה במידע זה, אם וככל שייעשה, יהיה בהתאם למטרות הבאות: (א) תפעול האתר וניהול וביצוע הזמנות מוצרים באתר; (ב) למטרות שיווק, פרסום וקידום מכירות, בכלל זה פנייה לגולש בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת כפי שנמצא לנכון; (ג) לצרכים פנימיים ומטרות תפעוליות נוספות; (ד) לצורך מתן שירותים לגולש, לרבות לצורך העברת קבלות דיגיטליות – הן במועד הרכישה והן לרכישות עתידיות שייעשו על ידו; ו-(ה) לצרכי ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. במקרה כאמור, הנתונים לא יכללו כל מידע אישי היכול לזהות את המשתמש. 

אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון ותנאי שימוש אלו.

בעת ביצוע פעולות באתר יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה כתובת מגורים, מספר טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה. מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולה למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך.

הסטודיו לא יעשה בפרטים שנמסרו על-ידי הגולש שימוש, אלא בהתאם להוראות תקנון זה. 

בעת ההרשמה יתבקש הגולש לאשר קבלת דיוור ישיר מהאתר (דואר שיווקי) הכולל, בין היתר, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים הרשומים לאתר.

אישור הדיוור כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ("חוק התקשרות").

מובהר כי באפשרות גולש הרשום לאתר להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על לחצן "להסרה מרשימת התפוצה" שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח, או באמצעות פנייה בדוא"ל לסטודיו. כל עוד לא הסיר את עצמו גולש רשום מרשימת הדיוור כאמור, רשאי הסטודיו, בכפוף להוראות חוק התקשורת, להעביר לגולש דיוור ישיר כאמור.

הסטודיו רשאי, למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הסטודיו לחסום את גישתו אל האתר, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • אם בעת הזנת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים; 

 • אם נבחר שם משתמש אשר אנו סבורים כי הוא אינו הולם, עלול להטעות או פוגעני. 

 • במקרה שבוצע על-ידי המשתמש מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בסטודיו, בשותפיו העסקיים או בצדדים שלישיים כלשהם.

 • במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; 

 • אם הופרו תנאי שימוש אלה; 

 • אם נעשתה על-ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לאתר או להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.

 

המוצרים המוצעים לרכישה באתר:

המוצרים המוצעים לרכישה באתר הינם פריטי נגרות ופריטים משלימים תוצרת הארץ הנמכרים תחת המותג 'trae' ו/או כל מותג אחר  ("המוצר ו/או "המוצרים").

שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימה אשר תוצג באתר.

הסטודיו אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של מוצרים באתר. הסטודיו רשאי בכל עת לשנות את מגוון המוצרים המוצע לרכישה באתר, להחליפו, להמעיט ממנו, להוסיף עליו, להוציא מוצרים מן המגוון המוצע באתר, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת.

אופן הצגת המוצרים באתר הינו על-פי שיקול דעתו הבלעדי של הסטודיו. יובהר כי תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה שלהם, הינם לצורכי המחשה בלבד וכי ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בתיאור המוצרים.

ביצוע רכישה באתר:

רכישת מוצרים באתר אינה מחייבת רישום לאתר והינה אפשרית לכל הגולשים. על אף האמור לעיל, בעת ביצוע רכישה באתר, ידרש הגולש למסור, פרטים שונים, הכוללים, בין היתר, את הפרטים המצוינים בסעיף ‏2.5 לעיל.

במהלך ביצוע רכישה באתר, יבחר המזמין את האופן בו ברצונו לקבל את המוצרים שרכש.

התשלום בגין המוצרים באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון PayPal השייך לגולש שמבצע את הרכישה.

על אף האמור לעיל, הסטודיו שומר את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שיבחר לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים של חברת סליקת האשראי וישתנו לפי סוגי הכרטיסים ולפי שיקול דעת הסטודיו.

אמצעי התשלום ופרטי הלקוח אינם נשמרים באתר בשום שלב בתהליך. יודגש כי דף הסליקה הינו חיצוני לאתר ומנוהל על-ידי חברה המתמחה במתן שירותים מסוג זה. בעצם המעבר לדף הסליקה החיצוני והשארת פרטי התשלום בו, הגולש מוותר כלפי הסטודיו על כל טענה בדבר שימוש לרעה בפרטי אמצעי התשלום העלולים לנבוע מחדירה למאגר המידע של החברה המתפעלת את דף הסליקה החיצוני. לעניין זה מובהר כי במקרה של רכישה כאמור, בנוסף להוראות תקנון זה יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה.

 

מחירי המוצרים באתר:

המחיר המופיע באתר בצמוד לכל מוצר הינו מחיר המוצר העדכני. הסטודיו רשאי מעת לעת לעדכן את מחירי המוצרים המוצעים לרכישה באתר, ללא קשר למועד ביצוע רכישה באתר, וללא צורך בהודעה על כך. 

מחירי המוצרים המוצעים למכירה באתר יהיו כוללים מס ערך מוסף כדין.

מחירי המוצרים המוצעים למכירה באתר לא יכללו עלות משלוח, אלא אם נקבע כך במפורש. לפרטים נוספים אודות עלויות המשלוח והתקנה, עיינו במדיניות ההזמנות והמשלוחים של הסטודיו כמתואר להלן. 

מעת לעת, הסטודיו יציע למשתמשים הרשומים לאתר מבצעים והנחות שונות. הסטודיו רשאי להציע באתר מבצעים והנחות כאמור, ולשנותם או להפסיקם בכל עת, הכל על-פי שיקול דעתו.

 

אחריות הסטודיו:

כל התקשרות מסחרית לקניית מוצר כלשהו נעשית בין הלקוח לבין הסטודיו. 

אחריות הסטודיו למוצרים הנמכרים באתר מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוח בלבד, ובכפוף לכך שהגולש טיפל במוצרים בהתאם להוראות התחזוקה המצורפות אליהם. 

אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של המוצרים הנמכרים בו. הסטודיו לא יהיה אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים אשר נמכרים על-ידו.

הסטודיו לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עוגמת נפש, והוצאה שייגרמו לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידיאו, אודיו, פרסומת, מוצר וכו', המופיעים באתר, ו/או בעקבות רכישת מוצרים באמצעות האתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.

מובהר כי בשום מקרה לא תחול על הסטודיו ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי לנזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או בגין כל נזק אחר מכל סוג ומין הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בגין רכישה, אספקה או באי אספקה של המוצרים ו/או השימוש בהם. 

הסטודיו רשאי להסיר מן האתר מוצרים וזאת על-פי שיקול דעתו הבלעדי.

הסטודיו ממליץ לגולשים באתר לנהוג כצרכנים נבונים וזהירים, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר, ובכלל זה את המידע ביחס למוצר עצמו, תיאורו והתאמתו. 

האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן. ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. 

 

השימוש באתר:

השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, למעט בכפוף לקבלת אישור ו/או הסכמה מפורשת מראש ומכתב לכל פעילות מסחרית, ובכפוף לתנאי ההסכם ו/או תנאי השימוש למשתמשים מסחריים. 

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. 

אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים. 

אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק. 

אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש (לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של הגולש). אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

הסטודיו רשאי לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי, ובמקרה זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הסטודיו בעניין זה. 

הסטודיו לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.

הסטודיו לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל "וירוסים" ו/או "תוכנה זדונית" ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של הגולש או לכל רכוש אחר של הגולש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר. 

על הגולש לשפות את הסטודיו (או מי מטעמו) בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, ישפה הגולש את הסטודיו (או מי מטעמו) בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מקישורים שביצע לאתר.

 

קניין רוחני:

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בקשר עם האתר ו/או המוצרים המופיעים בו, מכל מין וסוג שהוא (בין אם מדובר בזכויות רשומות ובין אם לאו), לרבות סימני מסחר, פטנטים, זכויות היוצרים, מדגמים, שיטות, סודות מסחריים, אופן הצגתו ועיצובו של האתר והמוצרים בו, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים, העיצובים, האיורים, הצילומים, התמונות, קטעי האודיו, קטעי הוידאו, הטקסט, הגרפיקה ועוד), קוד המחשב של האתר, ה- Domain וכל פרט אחר הקשור באתר ובהפעלתו, הינם רכושו הבלעדי של הסטודיו. השימוש בכל הזכויות האמורות מותר לסטודיו באופן בלעדי ("המידע"). ככל שמדובר בזכויות קניין רוחני בקשר למוצרים אשר פורסמו באתר מטעמם של מפרסמים ו/או צדדים שלישיים אשר התירו לסטודיו לפרסם מידע ו/או זכויות כאמור, יהוו מידע וזכויות אלה את קניינם הבלעדי של המפרסמים ו/או הצדדים השלישיים (לפי העניין) ואין לעשות בהן כל שימוש בלא קבלת הסכמתו מראש ובכתב של הסטודיו.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן המידע, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהסטודיו, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה - סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.

 

סמכות שיפוט:

על תקנון זה וכל עילה משפטית הנובעת מהפעילות בו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון ותנאי שימוש אלה.

היה וייקבע שחלק כלשהו מתקנון זה אינו תקף או אינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם בקירוב כוונת הסעיפים המקוריים, ויתר סעיפי התקנון יישארו בתוקפם.

 

צרו קשר:

הסטודיו מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לכתובת האימייל הבאה Info@trae.studio  ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם.

מדיניות הזמנות ומשלוחים

הסטודיו מאפשר ללקוחות המבצעים הזמנות באתר לקבל את הזמנתם, עד לפתח ביתם, או לאסוף את המשלוח בעצמם והכל בכפוף להוראות מדיניות זו. להלן תובא מדיניות ההזמנות והמשלוחים של הסטודיו:

מועדים ואספקה / החלפות והחזרות

מרבית המוצרים המופיעים באתר, מיוצרים באופן מיוחד לפי הזמנה ובכפוף לאישור העסקה. ליד כל מוצר יפורטו מועדי האספקה הרלוונטיים ועל הגולש לתת את דעתו על כך בטרם ביצוע ההזמנה.

מאחר שהמוצרים באתר, מיוצרים באופן מיוחד ולפי הזמנה, לאחר אישור ההזמנה לא יהיה ניתן לבטל את ההזמנה, להחזיר את המוצר או לקבל זיכוי כספי בגין הרכישה, על הגולש לתת את דעתו על כך בטרם ביצוע ההזמנה.

ביחס ליתר המוצרים המופיעים באתר - דהיינו מוצרים שלא יוצרו באופן מיוחד לפי הזמנה ("המוצרים הנוספים"), ניתן יהיה לבטל הזמנה שבוצעה על-ידי פנייה טלפונית וכל עוד המוצרים לא נשלחו.

החזרה והחלפה של המוצרים הנוספים תתבצע תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר אצל הלקוח ובכפוף לכך שלא נעשה במוצר שימוש, כי הוא שלם וללא נזק ו/או פגם וכי הוא יוחזר באריזתו המקורית.

החזרת המוצרים הנוספים ישירות לסטודיו תתבצע באחריות הלקוח ועל חשבנו ובכפוף לתיאום מראש. לחלופין, ניתן להחזיר את המוצרים הנוספים על-ידי משלוח לכתובת ממנה הם סופקו (קיבוץ רבדים או הרצליה, לפי העניין).

הערך שיינתן עבור מוצר שיוחזר יהיה הערך שבו הוא נקנה בפועל (לרבות במקרה שניתנה הנחה במועד הרכישה) ובניכוי עמלת סליקה וביטול בשיעור של 5% מערך המוצר. לא יינתן זיכוי בגין דמי המשלוח ששולמו.

זיכוי כרטיס האשראי במקרה כאמור, יתבצע בתוך עד 7 ימי עסקים מיום החזרת המוצרים לסטודיו.

המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על-ידי הסטודיו, בהתאם לאופן המשלוח שייבחר על-ידו כאמור להלן. מובהר כי אספקת המוצרים כאמור תתבצע בכפוף לאישור ההזמנה ולאישור העסקה על-ידי חברת הסליקה, או כל חברה אחרת האחראית על אמצעי התשלום ואישורו.

בכפוף לאמור לעיל, הסטודיו יפעל לכך שהמוצרים יהיו ניתנים לאיסוף או משלוח (לפי העניין) במועד הנקוב באתר ביחס לכל מוצר או בתוך 60 ימים ממועד אישור ההזמנה, לפי העניין.

רשימת המוצרים שנבחרו ("סל הקניות")

רשימת המוצרים שנבחרו על-ידי הגולש באתר לצורך רכישתם תופיע בסל הקניות. הרשימה תכלול את שמות ומחירי המוצרים. בסוף הרשימה יופיע שכלול של סכום כל ההזמנה. במקרה שבחר הגולש לקבל את המוצרים באמצעות שליח, יתווספו דמי המשלוח לסכום הכולל של ההזמנה.

עד לשלב ביצוע התשלום הגולש יוכל להחליט על הסרה ו/או הוספה של מוצרים.

מובהר כי אין בהוספת מוצרים לסל הקניות כדי "לשמור" מוצר או כדי "להבטיח" את מחירו.

בקשה לשינוי או ביטול הזמנה לאחר הביצוע תחייב פנייה לשירות הלקוחות של הסטודיו, על-פי הפרטים המנויים באתר, והיא כפופה להוראות הדין בעניין זה.

בתום ביצוע ההזמנה באתר, תתקבל לתיבת הדוא"ל שלך הודעה מאת הסטודיו ובה מס' הזמנה ייחודי, באמצעותו ניתן לעקוב אחר ההזמנה על-ידי פניה אל הסטודיו. הודעת הדוא"ל היא האישור על ביצוע העסקה ("אישור העסקה").

המוצרים אשר יוזמנו על-ידך, יישלחו או ייאספו בדרך שתבחר, לכתובת שהוזנה בעת ביצוע הרכישה. ישנה חשיבות להכנסת כתובת ופרטי התקשרות מדויקים והסטודיו לא יהיה אחראי לכל עיכוב שייגרם כתוצאה מהזנה של נתונים שגויים או נתונים שאינם מדויקים.

 

איסוף עצמי מהסטודיו

איסוף עצמי יתאפשר לאחר שהלקוח יקבל אישור כי ההזמנה מוכנה לאיסוף ובכפוף לתיאום מראש מול הסטודיו. לקוח שבחר לאסוף את הזמנתו באופן עצמאי, יוכל לאסוף את המוצרים מקיבוץ רבדים או מהרצליה, לפי בחירתו ובכפוף לתיאום מראש כאמור.

במועד האיסוף העצמי, הלקוח יתבקש לבחון את המוצר ולוודא כי אין בו פגמים כלשהם, ולאשר זאת בכתב. הסטודיו לא יהיה אחראי לפגמים שיגרמו למוצרים לאחר המסירה ללקוח במחסן הסטודיו.

 

משלוח

אספקת המוצרים שנרכשו באתר תתאפשר רק בארץ ובתוך גבולותיה. 

ביחס לכל מוצר תיקבע עלות המשלוח עם סיכום ההזמנה, ועלות זו תצורף לעלות הכוללת של המוצר. מובהר בזאת כי עלות המשלוח באתר הינה בעבור משלוחים במרכז הארץ, בין קו חדרה מצפון לקו גדרה מדרום. 

במקרה של משלוח צפונית לקו חדרה או דרומית לקו גדרה, הלקוח מתבקש לפנות לסטודיו בטרם ביצוע ההזמנה על-מנת לברר את עלות המשלוח.

הסטודיו שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן את עלויות ושיטות המשלוח, והאיסוף המפורטות לעיל מעת לעת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי להודיע על כך מראש. 

 

מוצרים שאזלו מהמלאי

במקרה בו נתגלה חוסר במוצר אחד או יותר שהוזמן על-ידי הלקוח, אף אם בעת ביצוע ההזמנה הופיע כי המוצר זמין והזמנת הלקוח אושרה, לא יהיה הסטודיו מחויב לספק מוצר זה ללקוח.

במקרה כזה, נציג הסטודיו יצור קשר עם הלקוח, בהתאם לפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו בעת ההרשמה לאתר, ויציע לו לבחור מוצר דומה או לקבל את כספו חזרה באותו אופן בו בוצע התשלום. במקרה שהלקוח לא יהיה זמין בפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו בעת ההרשמה לאתר, הסטודיו יזכה את הלקוח בעד המוצר אשר אזל מהמלאי בלבד באותו אופן בו בוצע התשלום.

במקרה שאזל מוצר מהמלאי כאמור, ללקוח ו/או מי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל סוג שהוא בקשר לכך כלפי הסטודיו ו/או מי מטעמו. 

מדיניות הפרטיות של האתר

הסטודיו מכבד את פרטיותם של הגולשים באתר. להלן יפורטו התנאים המתייחסים למדיניות הפרטיות הנהוגה באתר, והאופן בו אנו אוספים ומשתמשים במידע הנאסף או נמסר לידנו על-ידי הגולשים, בעת ביצוע פעולות באתר: 

כללי:

הגלישה באתר כפופה, בין היתר, לתנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו. הגלישה באתר וביצוע פעולות באתר מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים במדיניות פרטיות זו.

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון ותנאי השימוש באתר, ולכל ביטוי המופיע במדיניות פרטיות זו תהא משמעות זהה לביטוי המוגדר בתקנון ובתנאי השימוש כאמור.

הסטודיו שומר לעצמו את הזכות לעדכן את מדיניות פרטיות זו, מעת לעת, לפי שיקול דעתו ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, כפי שיעודכן מעת לעת ("חוק הפרטיות"), וללא צורך במסירת הודעה כלשהי. תוקפו של השינוי כאמור - מרגע פרסומו באתר זה.

 

המידע הנאסף באתר

בעת ביצוע רכישה באתר, תידרש למסור מידע אישי, לרבות אך לא רק, שמך המלא, מספר טלפון, כתובת מגוריך וכתובת דוא"ל ופרטי חיוב (ככל שרלוונטי). השדות אותם חובה למלא יסומנו במפורש. אם לא תמסור את הנתונים המתבקשים, לא תוכל לקבל מידע מהסטודיו ולבצע פעולות באתר.

בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך לאתר, הסטודיו אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר. המידע נאסף באופן אוטומטי (לרבות באמצעות שימוש ב-"Cookies"), והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת. (המידע הנמסר בעת ההרשמה והמידע הנאסף על-ידי הסטודיו כאמור בפסקה זו יכונו יחד: "המידע הנאסף באתר").

המידע הנאסף באתר ישמש את הסטודיו, בין היתר, לצורך הפעלת האתר בצורה המיטבית, לשמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית לגבי השימוש באתר. 

השימוש במידע הנאסף באתר

הסטודיו ו/או מי מטעמו רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף באתר למטרות הבאות:

 • בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר הסטודיו מאמין שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;

 • בכדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי על-פי העדפותיך האישיות;

 • בכדי ליצור עמך קשר על-ידי נציגי הסטודיו בנוגע למוצרים אותם הסטודיו מספק;

 • בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר הסטודיו עורך מעת לעת;

הסטודיו ו/או מי מטעמו לא יגלו ו/או ימכרו כל מידע הנאסף באתר לכל צד שלישי כלשהו, וזאת למעט למי מטעמם להם הם מספקים את המידע הנאסף באתר אך ורק לצורך אספקת המוצרים, ואשר אף הם מחויבים להגנה מלאה על סודיות המידע הנאסף באתר. 

יחד עם זאת, הסטודיו ו/או מי מטעמו יהיו רשאים להעביר מידע הנאסף באתר לצדדים שלישיים בכל אחד מהמקרים הבאים: 

 • ניתנה לכך הסכמתך מראש ובכתב;

 • הסטודיו ו/או מי מטעמו נדרשים על-פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;

 • על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של הסטודיו ו/או מי מטעמו בכל הנוגע לאתר זה. 

 • אם תפר את תקנון ותנאי השימוש של האתר או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר כלשהו עם האתר, פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה.

 • בכל מקרה שהסטודיו יסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

 • אם הסטודיו ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד כלשהו – ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על מדיניות פרטיות זו.

כמו-כן, יתכן שהסטודיו יעביר לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי כללי בלבד, שאינו אישי או פרטי, לגבי השימוש באתר, כגון המספר הכולל של המבקרים באתר זה ובכל עמוד של האתר, וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים באתר.

הגנה ואבטחת המידע הנאסף באתר

הסטודיו שומר את כל המידע הנאסף באתר במסד נתונים אלקטרוני, ופועל לאבטח מידע זה. מערכות אבטחת המידע של האתר משתכללות בהתמדה בהתאם לאיומים החדשים שצצים, אך אין בהן בטחון מוחלט. הסטודיו אינו מתחייב שהמידע הנאסף באתר יהיה מוגן באופן מוחלט מפני גישה שאינה מורשית. כמו-כן, אין באפשרות הסטודיו ו/או מי מטעמו לאבטח מידע המועבר אליו על-ידי משתמש באמצעות דוא"ל, וזאת עד להגעתו של אותו דוא"ל לאתר הסטודיו, כיוון שהוא אינו כפוף לאותם אמצעי הגנה המותקנים על האתר עצמו. 

חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים, ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והסטודיו לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע הנאסף בו.

רישום מאגר מידע וזכות לעיין במידע

ככל שחוק הפרטיות יחייב זאת, הסטודיו ירשום ותכונן מאגר מידע אצל רשם מאגרי המידע ("המאגר"), וימנה לו מנהל כדין.

על-פי חוק הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר. במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. בנוסף, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, זכאי המשתמש על-פי חוק הפרטיות, וכאמור בתקנון ותנאי השימוש של האתר, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק מהמאגר.

1.
1.1

 

 

1.2
1.2

 

1.4
1.5
1.6

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.10

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.

5.1

5.2

5.3

5.4

 

6.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

7.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8.

8.1

8.2

8.3

9.

9.1

9.2

9.3

10.

11.

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

12.

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

13.

13.1

13.2

14.

14.1

14.2

14.3

14.4

15.

15.1

15.2

15.3

16.

16.1

16.2

16.3

17.

17.1

17.2

17.3

18.

18.1

18.2

18.3

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

19.

19.1

19.2

20.

20.1

20.2

bottom of page